Verkiezingsprogramma 2014

Hieronder vindt u een aantal speerpunten van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018:
(Het volledige programma van LijstvanderDoes kunt u onderaan deze pagina downloaden)
 
 Het nieuwe Verkiezingsprogramma voor 2018-2022 is bijna klaar en zal op de Alg.Leden Vergadering van 28 november 2017 vastgesteld worden.
Zuinig omgaan met het belastinggeld van onze inwoners is een absolute voorwaarde voor de LijstvanderDoes. Te gemakkelijk wordt er steeds meer geld uitgegeven dan er binnenkomt en worden de belastingen maar weer verhoogd. LijstvanderDoes eist een sluitende begroting zonder daarbij de O.Z.B. Onroerend Zaak Belasting te verhogen. Bij een dreigend tekort wordt de gehele organisatie met eenzelfde percentage gekort.

Geen nieuw stadhuis
 
De noodzaak van een nieuw stadhuis kan LijstvanderDoes niet onderschrijven.Het stadhuis voldoet op de huidige plek uitstekend. Een goede opknapbeurt is wel vereist maar dat kan gefaseerd aangepakt worden. Voorts is LijstvanderDoes de mening toegedaan dat het digitale tijdperk volop kansen en mogelijkheden biedt om op een andere, slimmere manier te gaan werken (thuiswerken, flexplekken en meer naar de burger toe) De behoefte aan grote kantoorruimten wordt steeds minder vanzelfsprekend.
 
Geen verdere schaalvergroting van Woerden
 
LijstvanderDoes vindt de huidige grootte van Woerden goed werkbaar en bestuurbaar en ziet geen meerwaarde in schaalvergroting. Deze meerwaarde moet duidelijk aangetoond kunnen worden bij een beoogde samenwerking. De geplande ambtelijke samenwerking met Oudewater wijzen wij af. Dit kost op voorhand al veel extra geld (1 miljoen).De voordelen worden zeer vaag benoemd en zullen pas na 6 jaar zichtbaar worden.Kortom een constructie die gekunsteld is en geen duidelijke meerwaarde heeft.Ook verdere privatiseringen zal LijstvanderDoes uiterst kritisch beoordelen.De huidige zelfstandige huisvuilophaaldienst voldoet prima en daar heeft LijstvanderDoes geen behoefte aan opschaling.De manier van huisvuil inzamelen volgen we wel zeer kritisch. Het is maar de vraag of omgekeerd inzamelen de juiste richting is.
 
Politie terug in de samenleving.
 
De schaalvergroting bij de politie heeft averechts gewerkt. De veiligheid van de burger en zijn veiligheidsgevoel is sterk achteruitgegaan. Dit moet snel veranderen.De huidige anonieme politie moet uit het bureau komen en weer herkenbaar, zichtbaar en vooral aanspreekbaar worden voor de burger. Met ingeblikte politie alleen komen we er niet. LijstvanderDoes vindt dat er weer een wijkagent moet komen die prominent aanwezig is in de kernen en wijken en daar een steunpunt heeft. De politie behoort in de nerven van de samenleving te opereren alleen dat sorteert een groot effect.
 
Een goede ontsluiting aan de westkant van Woerden
 
Nu de meeste geplande randwegen in de kernen Woerden en Harmelen in uitvoering of bijna gereed zijn moet er snel werk worden gemaakt van een goede ontsluiting aan de westkant van Woerden. Deze broodnodige weg is door het huidige college om onduidelijke redenen uit het coalitieakkoord geschrapt en dat noemt LijstvanderDoes een historische blunder.LijstvanderDoes vindt dat de bewoners van het Bloemen-en bomenkwartier en van de Schilderswijk recht hebben op een veilige wijk en een gezonde leefomgeving.Ook economisch gezien is deze ontsluiting belangrijk. Kortom dit onderwerp moet direct op de agenda van de nieuwe coalitie geplaatst worden. De problematiek van de Rembrandtlaan gaat zich ook aandienen op de Steinhagenseweg. Op termijn moet ook hier een passende oplossing gevonden worden.Een parallelwegenstructuur bij Rijksweg 12 is een optie.
 
Goede aanpak van Grondwaterproblematiek in het Schilderskwartier

Te lang hebben opeenvolgende colleges de bewoners van de Schilderswijk in het onzekere gelaten over de grondwaterstand in hun wijk. Deze lage grondwaterstand was al lang bekend doch is verzwegen. Ook na het bekend worden van deze problematiek was hun opstelling laakbaar. Pas gedurende de laatste maanden komt er wat schot in de zaak dank zij een actieve Belangengroep. Sommige politieke partijen schuiven de schuld en de verantwoordelijk naar de bewoners en dat is grievend en ongepast.De bewoners/eigenaren hebben recht op een meedenkend en meewerkend bestuur dat zijn uiterste best doet om een solide oplossing te vinden. De regiefunctie in dit traject behoort bij de gemeente.
 
Een rijk en gevarieerde Flora en Fauna
 
Wereldwijd gaat het slecht met onze flora en fauna. Het aantal planten- en dierensoorten gaat hard achteruit en dit geldt ook voor onze gemeente Woerden.
LijstvanderDoes ziet volop kansen om dit proces in Woerden een halt toe te roepen. Een insecten- vriendelijk beheer is een eerste voorwaarde gevolgd door een aantal nevenmaatregelen zoals meer bloemrijke bermen die later of niet gemaaid worden. Ook het inzaaien van lange stukken berm is gewenst alsmede braakliggende stukken grond hiervoor benutten. Het brengt de natuur dichter bij ons en biedt nieuwe levenskansen voor vele soorten insecten, vogels en andere dieren. Bestuivende insecten zoals bijen, vlinders en hommels zijn voor de natuur maar ook voor de voedselproduktie onmisbaar. Ook bij de keuze van bomen en struiken moet gekeken worden naar het nut van deze boom voor de fauna. LijstvanderDoes is ook voor de aanleg van natuurspeeltuinen waar kinderen spelenderwijs iets leren over de natuur. Uiteraard dient de huidige natuur-milieueducatie behouden te blijven.
Onze groene natuur moet veelzijdiger en bloemrijker worden.
 
 
Een beschermd Groene Hart
 
Het Groene Hart is voor LijstvanderDoes een unieke ruimte en speciale plek in ons land en dat moet zo blijven.Het duurt niet lang meer voordat de bewones van de grote steden in de omgeving deze plek zullen ontdekken en gaan beleven en waarderen.Verdere aantasting hiervan moet voorkomen worden en daar staat LijstvanderDoes pal voor.
De hard werkende agrariers in het Groene Hart onderhouden dit voortreffelijk en dit moet zo blijven en het liefst meer gewaardeerd worden.Voor wat betreft Woerdens grondgebied moeten de polders Bijleveld, Wulverhorst,Haanwijk en Breeveld groen blijven.Woningbouw dient binnen de huidige vastgestelde rode contouren (vastgestelde cirkels rondom de kernen) plaats te vinden.De zogenaamde Landschapsbouw op de oevers van de Oude Rijn wijzen wij af. De huidige fraaie doorkijkjes zijn uniek en moeten zo blijven. In dit Groene buitengebied levert de biologische landbouw een extra waardevolle bijdrage aan een meer natuurlijke en gevarieerde begroeiing.
 
Extra aandacht voor blijvende participatie van senioren.
 
In Woerden zijn inmiddels 6000 inwoners ouder dan 60 jaar. Deze groep wordt omvangrijker en ouder.De tendens dat deze senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven is een goede mits de zorg daar omheen goed geregeld wordt.Veranderingen in onze samenleving moeten ook door de bril van deze senioren bekeken worden. LijstvanderDoes pleit voor het opnieuw instellen van een Ouderenraad/Platform dat het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies dient dat serieus genomen wordt. Voorts is het zeer gewenst dat in iedere kern of wijk een goede eerstelijnszorg is.
 
Ruim baan voor ondernemers.
 
Ondernemers in ons land en onze stad zijn de motor van de economie. Daar wordt het geld verdient dat we met ons allen ook weer gaan uitgeven.De plaatselijke overheid moet meedenken met deze ondernemers en de bureaucratie zoveel mogelijk uitbannen. LijstvanderDoes zal het schrappen van overbodige regels versnellen. Bouwvergunningen moeten goedkoper worden.Indien er echt aangetoond wordt dat er behoefte is aan nieuw bedrijfsterrein ziet LijstvanderDoes mogelijkheden tussen Woerden en Nieuwerbrug langs de nieuwe westelijke randweg. Het kan echter niet zo zijn dat er elders kantoor-en bedrijfsgebouwen leeg blijven staan. De tijd dat er lichtzinning met groene gebieden omgegaan werd ligt achter ons.
 
Veiliger fietsen.
 
De positie van fietser en voetganger dient aanmerkelijk verbeterd te worden. Deze kwetsbare verkeersdeelnemers verdienen extra bescherming. De kwaliteit van fiets-en voetpaden moet beter. In de winter moet er voldoende gestrooid worden. De veiligheid om en nabij scholen moet beter. De voorrang voor motorvoertuigen op de centrumring in de binnenstad van Woerden moet verdwijnen. Hierdoor krijgt de fietser eenvoudiger en veiliger toegang tot het centrum en de auto,s rijden langzamer. In Harmelen moet de fietsveiligheid rondom de Hofwijkbrug direct goed geregeld worden. Fietsers op Haanwijk moeten voorrang krijgen.
 
Communicatie.
 
De huidige gemeentelijke communicatie is meer informatie dan communicatie. Inwoners dienen tijdig geinformeerd en betrokken te worden bij plannen en werkzaamheden in hun woonomgeving.(b.v.geen plotselinge bomenkap zonder vooraf informatie hierover) De medewerkers van de gemeente gaan voor overleg naar burger toe en niet andersom.
 
Een schonere gemeente.
 
De netheid van de gemeente laat op veel plaatsen te wensen over.  Het afstoten van veegwagens is een slechte zaak geweest. LijstvanderDoes wenst een netter niveau in alle kernen.Ook moet het mogelijk zijn meer mensen feitelijk in te zetten voor veegwerk. Dit kan ook via Ferm werk (werkvoorzieningsgemeenschap) geschieden. De binnenstad van Woerden moet in het weekend extra geveegd worden.
 
Sociale voorzieningen waar het echt nodig is.
  
Voor LijstvanderDoes geldt dat uitkeringen streng doch rechtvaardig toegekend worden. Alleen op deze manier kan dit stelsel gehandhaafd blijven. Goede controle hierop is hard nodig.Voor een uitkering mag een tegenprestatie verlangd worden. Bij weigering moet er gekort worden op de uitkering.
Re-integratietrajecten moeten tot meer resultaat leiden.
 
 
 
 
 
Wilt u ons volledige verkiezingsprogramma inzien? Klik dan hier om de PDF te downloaden.