Welkom op de website van Lijst van der Does


Van het bestuur van de vereniging LijstvanderDoesVoor de komende 4 jaar heeft LijstvanderDoes een fractie van 5 leden en dat is nog niet alles, lees meer 

LIJSTVANDERDOES Zorgzaam, groen en betrouwbaar!!

Onze Raadsleden. 

Jaap van der Does, fractievoorzitter

Chris van Iersel,  vice fractievoorzitter

Lenie van Leeuwen,

Adrie van Meurs

Lia Arentshorst  

Onze wethouder

mr. Arthur Bolderdijk, heeft de volgende zaken in zijn portefeuille.

Financiën, openbare ruimte, dierenwelzijn, IBOR(inrichting en beheer openbare ruimte), ICT, Bodemdaling, Toezicht en handhaving, Begraven, Water en Waterketen, Grondbeleid en Grondbedrijf, Vastgoed, Inkoop. Arthur is ook Wijk- en dorpswethouder van Harmelen, Molenvliet, en Bomen-en Bloemenbuurt.   

 
                     Nieuw email adres is LijstvanderDoes@gmail.com 
 
 
 Laatste Nieuws
 
De Klimaatgekte 7/10 
De doldrieste plannen in ons land om als enige land in de wereld gas uit te bannen en alleen  in te zetten op andere energievormen zijn op korte termijn niet haalbaar en betaalbaar. Terwijl de hele wereld overgaat van kolen en olie op gas willen wij  lees meer 
  
Beëdiging Janet Visser-van der Veer
In de Raadsvergadering van 4 oktober j .l is Janet Visser-van der Veer beëdigd als fractie assistent voor LijstvanderDoes. Onze fractie heeft nu een fractie assistent. De overige twee plekken die we in kunnen vullen reserveren we voor jonge talenten die we willen opleiden om raadsplekken in te nemen na de verkiezingen in 2022.
  
Motie Kinderpardon 5/10
 In de Raadsvergadering van 4 okt. kwam een motie(dwingend verzoek aan College)) van Progressief Woerden en de S.P  aan de orde om de landelijke overheid te bewegen een oplossing te zoeken voor lees meer 
 
De HAP en bereikbaarheid Apotheek 27/9
Tijdens het spreekuur van LijstvanderDoes in café De Reehorst  op woensdag j.l.twee inwoners ontvangen met een triest verhaal over lees meer
 
Nieuw raadslid  20/9
Op 20 september is Adrie van Meurs-de Koning geïnstalleerd als raadslid voor LijstvanderDoes. Adrie is woonachtig in Zegveld en werkt bij de M/B.O Raad in Woerden. Zij volgt Heidi den Hartigh op die binnenkort onze mooie gemeente gaat verlaten en zich in Friesland gaat vestigen. Jammer dat Heidi weg gaat maar tevreden dat we weer snel de open gevallen plaats kunnen bemensen. Welkom in onze fractie.
 
LijstvanderDoes bestaat 5 jaar.13/9
Op 13 september 2013 tekenden Jaap van der Does en Chris van Iersel bij notaris van Solkema in Harmelen de papieren die de oprichting van de politieke vereniging LijstvanderDoes behelsden .Nu  5 jaar later zijn we de 2e politieke partij in Woerden met 5 raadszetels en een wethouder in het College. Een prachtig resultaat maar we blijven scherp aan de wind zeilen en er is geen plaats voor enige vorm van zelfgenoegzaamheid.
 
Verkeersmaatregelen Woerden-West  8/9
Er zijn reeds lang plannen om het verkeer in Woerden -west beter te laten doorstromen en veiliger te maken. Het oude College  lees meer 
 
Ontmoet ons op straat. 8 sept..
Op zaterdag 15 sept.is  LijstvanderDoes van 11-14 uur aanwezig op het wijkfeest in het Schilderskwartier dat gehouden wordt in en om het winkelcentrum.. U kunt ons daar spreken en kennisnemen van de inhoud van  lees meer 
  
Nieuw raadslid per 20 sept. 
Adrie van Meurs-de Koning komt per 20 sept.2018 onze fractie weer completeren. Adrie is woonachtig in Zegveld en komt in de plaats van Heidi den Hartigh. Heidi is pas sinds kort raadslid maar door gewijzigde prive omstandigheden  lees meer 
  
Nieuw bestuur LijstvanderDoes  10/7 
Op de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging LijstvanderDoes op 10 juli j. l is een nieuw bestuur aangetreden.3 leden van het oude bestuur traden  lees meer 
  
De anti Gas lobby  29/6
LijstvanderDoes begrijpt de wereldwijde bezorgdheid over onze aardbol en het is een goede zaak dat de grootste vervuilbronnen, namelijk kolen en olie uitgebannen worden en vervangen wordt door andere energievormen. Wereldwijd  lees meer  
  
Uitbreiding fractie van 4 naar 5 leden. 26 /6
Lia Arentshorst van de eenmansfractie Arentshorst heeft te kennen gegeven dat zij zich wil aansluiten bij onze fractie. Aangezien lees meer
 
Presentatie coalitieakkoord 5/6/18
Vanmiddag is in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein, het coalitieakkoord 2018 - 2022 ondertekend en gepresenteerd aan pers, Raadsleden en belangstellenden uit Woerden. Als u het coalitieakkoord wilt lezen, dan kunt u klikken op de volgende link: coalitieakkoord 2018-2022.pdf

Coalitieakkoord gereed 4/6/18
Op dinsdag 5 juni 2018 wordt het coalitieakkoord van de 4 partijen t.w.CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP aan pers en genodigden gepresenteerd. Dit vindt plaats in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein  in Woerden. Vervolgens worden  lees meer 
  
De kogel is door de kerk 20/4/18
Op woensdag 18 april presenteerde de informateur de resultaten van zijn onderzoek naar een werkbare 4 partijen coalitie en noemde hij de volgende partijen, CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP. Deze combinatie staat voor 17 zetels in de Raad. Iedere partij  lees meer 
 
Informateur aan het werk; 18/4/2018
Sinds enkele weken is Burgemeester Martijn Vroom uit Krimpen a.d Ijssel
 in Woerden aan het werk om te bezien welke partijen de komende 4 jaar de coalitie kunnen vormen in Woerden. Het eerste advies van de informateur was dat hij 3 partijen bij elkaar gebracht had, t.w.CDA, CU/SGP en de VVD. Bij deze partijen zou nog een 4e partij gezocht worden  lees meer
  
Verkiezingen: 21/3/18
Een geweldig rerultaat behaalde LijstvanderDoes op 21 maart j.l. We komen met 4 raadsleden in de Gemeenteraad.
Dit zijn; Jaap van der Does, Chris van Iersel, Lenie van Leeuwen en Arthur Bolderdijk.
   
Is de fusie Hofpoort en Antonius geslaagd? (persbericht van 14 maart)
Na lang wikken en wegen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de fusie van het Hofpoort Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis goedgekeurd in oktober 2015. De plannen van de directies van beide ziekenhuizen om verder te gaan als één ziekenhuis konden uitgevoerd worden. We zijn nu 2,5 jaar lees meer
 
Luchtkwaliteit in Harmelen 24/2/18
Een dag na het indienen van een motie door LijstvanderDoes en Inwonersbelangen waarin het College van Woerden dringend wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de luchtkwaliteit en herrie door het verkeer langs  de A12 komt Milieudefensie met eens schrikbarend rapport waarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit bij Harmelen het slechtst is. We hadden geen voorkennis lees meer
  
Actie Zorg Dichtbij 20/5/18
De afgelopen zomer heeft LijsvanderDoes en Inwonersbelangen stevig actie gevoerd voor het behoud van de HAP c.q. zoveel mogelijk zorg dichtbij in de avond en nachturen en in het weekend. lees meer   
      
Motie voor geluidswerende maatregelen. 12/2/18
In de Raadsvergadering van donderdag 22 februari zal LijstvanderDoes tezamen met Inwonersbelangen een motie (dwingend verzoek aan College) indienen om de wegbeheerder van de A12 te overtuigen van de noodzaak lees meer  
  
Motie van Treurnis 25/1/18 
Tijdens de Raadsvergadering van 25 jan. kwam het CDA met een motie van Treurnis tegen het college i.c. weth.Koster. Het ging namelijk om een negatief signaal af te geven in de richting van Koster  over het gevoerde Soc.Beleid van de afgelopen tijd. LijstvanderDoes had hier geen behoefte aan mede  lees meer     
 
Westelijke Randweg ? 22 mrt.
Afgelopen zondag ben ik eens Rietveld opgewandeld om te bezien waar de brug over de Rijn gerealiseerd kan lees meer      
 
Communicatie; 22 mrt.
Onze gemeente pretendeert een klantvriendelijk beleid en onze ambtenaren worden hierin regelmatig bijgeschoold. Grote bedragen zijn lees meer     
  
Groene Vragen;16 maart.
In de Com.Ruimte van 16 maart heeft Chris van Iersel een aantal groene vragen gesteld. Chris heeft o.a.aandacht en uitvoering gevraagd voor  lees meer   
  
Verkiezingen op 21 maart 2018. 
Nog ruim een jaar en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen .LijstvanderDoes dot hierbij een oproep aan inwoners van Woerden, die ambities lees meer   
 
Ouderenzorg;7 maart
De initiatiefnemers van Het Ouden Huis ( zorgcomplex voor ouderen) hebben zich met een indringende brief tot de Gemeenteraad gewend. Zij hadden de locatie lees meer 
    
Vervolg Bestuursaccoord;
In de Gemeenteraadsvergadering van 23 februari j.l.is het bestuursakkoord door alle partijen getekend. 
Van nu af aan is er geen oppositie of coalitie meer lees meer  
  
   
 
Vragen apotheek door Monique Kingma. 2 feb.
Namens LijstvanderDoes heeft Monique Kingma schriftelijke vragen gesteld aan het college over het de medicijn verstrekking gedurende de avond-en nachturen. LvdDoes hecht eraan dat gedurende de avond-
en nachturen een apotheek dichtbij bereikbaar moet blijven.    
   
 Stand van zaken coalitiecrisis. 2 feb.
Na het uittreden van de SGP/CU fractie is in de Raadsvergadering van 26 jan.2017 besloten dat er getracht wordt een zogenaamd zakencollege te formeren voor dit laatste jaar voor de verkiezingen in 2018.Ook werd door de meeste partijen lees meer 
  
 Politieke realiteit:21 dec.
De breuk in de coalitie op 21 dec.. j. l heeft het fundament onder de huidige coalitie weggehaald. Het uittreden van de fractie van CU/SGP betekent dat  lees meer
 
Krokodillentranen 
 De voorzitter van wijkplatform Snel en Polanen Gerard van der Lit timmert stevig aan de weg om de gevaarlijke verkeerssituaties in deze wijk aan de kaak te stellen en mobiliseert de bewoners hierbij. Dit zijn zaken die je mag verwachten van een voorzitter. Gerard was raadslid voor Progressief Woerden en is nu nog fractie-assistent. Op zich niets mis mee denk ik dan.
Maar HeerdJan Hoogeveen van D66 begint nu te roepen lees meer
 
 
 Begroting 2017 
 Trots werd bij de presentatie van de begroting 2017 aangekondigd dat deze sluitend was. Bij nadere bestudering was zie je dat dit is gedaan met creatief boekhouden .Er is 3,2 miljoen uit de algemene reserve gehaald lees meer
 
Verkeersvisie uitgesteld 
 De behandeling van de Verkeersvisie 2030 is donderdag 29 sept. niet doorgegaan in de Raad, Dit op verzoek van de coalitie. De reden was lees meer
 
 
Secretariaat: Haanwijk 20 ,3481 LJ te Harmelen tel.0348432899.
Email secretaris ;vanderdoeskemp@gmail.com 
 
Email fractievoorzitter;LijstvanderDoes@gmail.com,tel.0624592349
Email partijvoorzitter;arthur.bolderdijk@ziggo.nl tel 0348449540
             
Contributie LijstvanderDoes €10 per jaar
Bankrek. nl23trio0197743145
 Volg ons:Jaap ondertekend het coalitieakkoord


Onze eerste 5 op de kieslijst      
Lijst van der Does volop in actie voor huisartsenzorg 24/7Onze geadopteerde rotonde volop in herfstbloei

Mede dankzij LijstvanderDoes staat het Gildenpoortje er weer! 
 
Actie op de koeienmarkt in oktober
 
 
Op campagne met de Tuk tuk .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New Cell New Cell New Cell