Welkom op de website van Lijst van der Does


Van het bestuur van de vereniging LijstvanderDoesVoor de komende 4 jaar heeft LijstvanderDoes een fractie van 5 leden en dat is nog niet alles, lees meer 

LIJSTVANDERDOES Zorgzaam, groen en betrouwbaar!!

Onze Raadsleden. 

Jaap van der Does, fractievoorzitter

Chris van Iersel,  vice fractievoorzitter

Lenie van Leeuwen,

Adrie van Meurs

Lia Arentshorst  

Onze wethouder

mr. Arthur Bolderdijk, heeft de volgende zaken in zijn portefeuille.

Financiën, openbare ruimte, dierenwelzijn, IBOR(inrichting en beheer openbare ruimte), ICT, Bodemdaling, Toezicht en handhaving, Begraven, Water en Waterketen, Grondbeleid en Grondbedrijf, Vastgoed, Inkoop. Arthur is ook Wijk- en dorpswethouder van Harmelen, Molenvliet, en Bomen-en Bloemenbuurt.   

 
                     Nieuw email adres is LijstvanderDoes@gmail.com 
 
 
 Laatste Nieuws
De druiven zijn kennelijk zuur voor de oppositie
 
De oppositie rol is mij persoonlijk (jaap van der Does) niet vreemd maar het verbaasd mij wel hoe de oppositie nu gevoerd wordt. Onder aanvoering van Progressief Woerden worden onderwerpen opgevoerd welke niet echt geloofwaardig zijn. Ik kan me de zure toon van P.W wel voorstellen want het is een ommekeer om na 30 jaar in het dagelijks bestuur nu aan de zijlijn te staan. Maar de gekozen onderwerpen om de coalitie te berispen zijn zeer arbitrair. Juist in de 8 voorgaande jaren is de spaarpot van de gemeente gehalveerd van 40 naar 20 miljoen en is de gemeenschappelijke schuld verdubbeld. Je kan dit potverteren noemen. Het waren ook jaren met goede inkomsten ( zogenaamde vette jaren) en dan toch dit financieel uit je dak gaan. Deze coalitie heeft juist als prioriteit nummer een om de financiën onder controle te houden, ondanks stevige investeringen. Zo worden er nu eindelijk eens een paar grote projecten aangepakt, zoals een brug over de Rijn en stevige verkeersmaatregelen in Snel en Polanen. Dit vergt grote investeringen en daar is nu geld voor gereserveerd. Eindelijk eens aandacht voor de verkeersinfarcten waar Woerden mee te maken heeft. Dit na 30 jaar achterstallig onderhoud. Kortom  ik gun iedereen z,n pleziertje maar als oppositie moet je wel geloofwaardig blijven.
Deze coalitie kiest mede voor het welbevinden van zijn inwoners door maatregelen te nemen om de fijn stof en roetuitsoot te beperken en de verkeersveiligheid te verbeteren.
 
 
 
Vitaal Bomenbestand behouden 13/11
 
  De Gemeenteraad heeft bij de Begrotingsbehandeling uitgesproken dat Woerden de 30.000 bomen in onze gemeente als ondergrens ziet. Wel zullen in de komende maanden zieke bomen en bomen die de droge zomer niet hebben overleefd vervangen worden..
Het principe blijft dat er 1 op 1 herplant wordt. Deze aanpak past volledig in het verkiezingsprogramma van LijstvanderDoes waarin we dit hebben vastgelegd. Naast het behoud van de bomen gaat er in de komende jaren ook gekeken worden naar een meer ecologische  aanplant en onderhoud van groen. Er moet veel meer afstemming zijn tussen wat we planten en de waarde ervan voor insecten en vogels en vanuit nog meer invalshoeken. Kortom je kan een boom planten alleen voor de sier maar een boom kan ook een stuk meerwaarde hebben voor de bijen, hommels en vogels. Deze visie is vastgelegd in het huidige coalitieprogramma.. In het voorjaar gaan raadsleden en ambtenaren op bezoek bij de Heemtuin in Gouda waar deze manier van omgaan met groen zichtbaar wordt gemaakt. De gemeente Gouda  heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het ecologisch omgaan met de buitenruimte. Een stadsecoloog begeleidt dit proces.
 
 
 
Verkeersmaatregelen Woerden-West 10/11
 
In de Raadsvergadering van 8 nov. zijn de beoogde maatregelen voor Woerden-West met grote meerderheid aangenomen. Deze maatregelen voorzien in vernieuwing van een drietal verkeerslicht installaties, aanpassing kruising Hollandbaan/Waardsebaan, een betere oversteek bij de Willem van Oranjeschool bop de Boerendijk en de realisatie van een aantal betere fietsvoorzieningen. Onder de absolute voorwaarde dat dit geen alternatief is voor de brug over de Rijn en een aansluiting naar de Hollandbaan kon LvdDoes met dit voorstel akkoord gaan.
 
 Zorg en aandacht binnen handbereik.10/11
 
De motie (dwingend verzoek aan College) die LijstvanderDoes tijdens de laatste begrotingsvergadering heeft ingediend en is aangenomen beoogt een nieuwe vorm van ouderenhuisvesting binnen Woerden mogelijk te maken.
Na het wegvallen van de bejaardenhuizen Oude Stijl vallen veel ouderen tussen wal en schip.
De initiatiefnemers van Het Ouden Huis willen dit vacuüm opvullen. Zij zoeken een geschikte bouwlocatie om een complex van ca.24 ouderenwoningen te bouwen. In deze betaalbare huurwoning kunnen de ouderen zelf het dagelijks leven bepalen maar wel met zorg en aandacht binnen handbereik. In dit complex is ruimte voor 25% ouderen zonder zorgvraag, ca. 50 % met een lichte zorgvraag en 25% met een zwaardere zorgvraag. Dit model staat garant voor voldoende financiële inkomsten. De zorgkosten worden voor een deel betaald via het persoonsgebonden budget en een deel via eigen bijdragen. Bewoners met een laag inkomen kunnen huurtoeslag en zorgtoeslag aanvragen.
In Bodegraven is deze zorg al in een vergevorderd stadium. Met medewerking van de gemeente ne de Woningbouwvereniging hopen we dit in Woerden te realiseren.
Jaap van der Does
 
De Begrotingsvergadering 1/11/18
 
Op donderdag 1 nov. vond de eerste begrotingsvergadering plaats van de nieuwe coalitie. Het was een geanimeerde vergadering waarin een 40 tal moties en amendementen werden behandeld. De vergadering begon om 16. uur en eindigde om 23.30 uur met een etenspauze van 18-20 uur. De oppositiepartijen bekritiseerden het financiële beleid, doch dit werd netjes gepareerd door de wethouder van financiën. Het was ook wat dubbel want juist de vorige coalitie heeft de schuldenlast aanzienlijk vergroot en de reserve gehalveerd. Een aantal amendementen en reserves hebben we gesteund en onze eigen motie over het positief staan ten aanzien van een initiatief voor de huisvesting van senioren met en zonder zorgvraag kreeg een meerderheid. De initiatiefnemers van Het Ouden Huis kunnen nu verder werken aan hun plan. Het zal nog moeilijk worden om een geschikte locatie te vinden en een partij om dit te bouwen. Opmerkelijk was de ontwikkeling bij het omstreden geschil over het aantal bomen in onze gemeente. Door een foutje in de begroting leek het dat deze coalitie het bomenverstand wilde verminderen van 30.000 naar 27.500. Er lagen twee amendementen en uiteindelijk werden deze twee in elkaar geschoven en kreeg het nieuwe voorstel een unanieme meerderheid.
De ondergrens is en blijft 30.000 bomen maar in een toekomstig Groenbeleidsplan wordt dit nader uitgewerkt Al met al een goede start voor de nieuwe coalitie.
 
 
De Klimaatgekte 7/10 
De doldrieste plannen in ons land om als enige land in de wereld gas uit te bannen en alleen  in te zetten op andere energievormen zijn op korte termijn niet haalbaar en betaalbaar. Terwijl de hele wereld overgaat van kolen en olie op gas willen wij  lees meer 
  
Motie Kinderpardon 5/10
 In de Raadsvergadering van 4 okt. kwam een motie(dwingend verzoek aan College)) van Progressief Woerden en de S.P  aan de orde om de landelijke overheid te bewegen een oplossing te zoeken voor lees meer 
 
De HAP en bereikbaarheid Apotheek 27/9
Tijdens het spreekuur van LijstvanderDoes in café De Reehorst  op woensdag j.l.twee inwoners ontvangen met een triest verhaal over lees meer
 
LijstvanderDoes bestaat 5 jaar.13/9
Op 13 september 2013 tekenden Jaap van der Does en Chris van Iersel bij notaris van Solkema in Harmelen de papieren die de oprichting van de politieke vereniging LijstvanderDoes behelsden .Nu  5 jaar later zijn we de 2e politieke partij in Woerden met 5 raadszetels en een wethouder in het College. Een prachtig resultaat maar we blijven scherp aan de wind zeilen en er is geen plaats voor enige vorm van zelfgenoegzaamheid.
 
Verkeersmaatregelen Woerden-West  8/9
Er zijn reeds lang plannen om het verkeer in Woerden -west beter te laten doorstromen en veiliger te maken. Het oude College  lees meer 
 
Ontmoet ons op straat. 8 sept..
Op zaterdag 15 sept.is  LijstvanderDoes van 11-14 uur aanwezig op het wijkfeest in het Schilderskwartier dat gehouden wordt in en om het winkelcentrum.. U kunt ons daar spreken en kennisnemen van de inhoud van  lees meer 
  
Nieuw raadslid per 20 sept. 
Adrie van Meurs-de Koning komt per 20 sept.2018 onze fractie weer completeren. Adrie is woonachtig in Zegveld en komt in de plaats van Heidi den Hartigh. Heidi is pas sinds kort raadslid maar door gewijzigde prive omstandigheden  lees meer 
  
Nieuw bestuur LijstvanderDoes  10/7 
De anti Gas lobby  29/6
LijstvanderDoes begrijpt de wereldwijde bezorgdheid over onze aardbol en het is een goede zaak dat de grootste vervuilbronnen, namelijk kolen en olie uitgebannen worden en vervangen wordt door andere energievormen. Wereldwijd  lees meer
 
 
  
Uitbreiding fractie van 4 naar 5 leden. 26 /6
Lia Arentshorst van de eenmansfractie Arentshorst heeft te kennen gegeven dat zij zich wil aansluiten bij onze fractie. Aangezien lees meer
 
Presentatie coalitieakkoord 5/6/18
Vanmiddag is in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein, het coalitieakkoord 2018 - 2022 ondertekend en gepresenteerd aan pers, Raadsleden en belangstellenden uit Woerden. Als u het coalitieakkoord wilt lezen, dan kunt u klikken op de volgende link: coalitieakkoord 2018-2022.pdf

Coalitieakkoord gereed 4/6/18
Op dinsdag 5 juni 2018 wordt het coalitieakkoord van de 4 partijen t.w.CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP aan pers en genodigden gepresenteerd. Dit vindt plaats in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein  in Woerden. Vervolgens worden  lees meer 
  
De kogel is door de kerk 20/4/18
Op woensdag 18 april presenteerde de informateur de resultaten van zijn onderzoek naar een werkbare 4 partijen coalitie en noemde hij de volgende partijen, CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP. Deze combinatie staat voor 17 zetels in de Raad. Iedere partij  lees meer 
 
Informateur aan het werk; 18/4/2018
Sinds enkele weken is Burgemeester Martijn Vroom uit Krimpen a.d Ijssel
 in Woerden aan het werk om te bezien welke partijen de komende 4 jaar de coalitie kunnen vormen in Woerden. Het eerste advies van de informateur was dat hij 3 partijen bij elkaar gebracht had, t.w.CDA, CU/SGP en de VVD. Bij deze partijen zou nog een 4e partij gezocht worden  lees meer
  
Verkiezingen: 21/3/18
Een geweldig rerultaat behaalde LijstvanderDoes op 21 maart j.l. We komen met 4 raadsleden in de Gemeenteraad.
Dit zijn; Jaap van der Does, Chris van Iersel, Lenie van Leeuwen en Arthur Bolderdijk.
   
Is de fusie Hofpoort en Antonius geslaagd? (persbericht van 14 maart)
Na lang wikken en wegen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de fusie van het Hofpoort Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis goedgekeurd in oktober 2015. De plannen van de directies van beide ziekenhuizen om verder te gaan als één ziekenhuis konden uitgevoerd worden. We zijn nu 2,5 jaar lees meer
 
Luchtkwaliteit in Harmelen 24/2/18
Een dag na het indienen van een motie door LijstvanderDoes en Inwonersbelangen waarin het College van Woerden dringend wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de luchtkwaliteit en herrie door het verkeer langs  de A12 komt Milieudefensie met eens schrikbarend rapport waarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit bij Harmelen het slechtst is. We hadden geen voorkennis lees meer
  
 
 
Secretariaat LijstvanderDoes, P.Mondriaanlaan 23, 3443 Vn,Woerden email;henkpdejong3@gmail.com,tel.0612066436
 
fractievoorzitter LijstvanderDoes Jaap van der Does; email,LijstvanderDoes@gmail.com,tel.0624592349
 
 
 
Voorzitter Vereniging LijstvanderDoes; Jan Bulk, email;janbulk@hotmail.com tel 0348423062
                    
Contributie LijstvanderDoes €10 per jaar
Bankrek. nl23trio0197743145,penn.P.Mondriaanlaan 23 Woerden,3443 VN
 Volg ons:Jaap ondertekend het coalitieakkoord


Onze eerste 5 op de kieslijst      
Lijst van der Does volop in actie voor huisartsenzorg 24/7Onze geadopteerde rotonde volop in herfstbloei

Mede dankzij LijstvanderDoes staat het Gildenpoortje er weer! 
 
Actie op de koeienmarkt in oktober
 
 
Op campagne met de Tuk tuk .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New Cell New Cell New Cell