Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 LIJST 6

       
        Het nieuwe Verkiezingsprogramma voor 2018-2022 is op de Algemene Leden Vergadering van 28 november 2017 vastgesteld.
        Een aantal speerpunten uit ons programma worden hieronder reeds vermeld;
 • De Huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend moet dichtbij georganiseerd worden.
 • Een Westelijke- en Oostelijke randweg in Woerden zijn dringend gewenst.
 • In alle wijken en kernen een 30 km regime dat gehandhaafd dient te worden.
 • Een geluidswal aan de Noordzijde van Rijksweg 12 vanaf Harmelen tot voorbij de wijk Molenvliet.
 • In de binnenstad van Woerden komt een bewaakte fietsenstalling.
 • Alleen bouwen binnen de vastgestelde bebouwingsgrenzen ter bescherming Groene Hart.
 • In kernen een voorkeursbeleid voor de eigen inwoners.
 • Er moeten meer woningen komen voor starters en senioren.
 • Meewerken aan nieuwe woonvormen voor ouderen zoals het concept Het Ouden Huis.
 • In alle wijken en kernen moeten ontmoetingsplaatsen komen voor senioren.
 • Een beleid voeren opdat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, indien onmogelijk nieuwe woonvormen.
 •  Meer bloeiende bomen en struiken voor versterking positie bijen, hommels, vlinders en vogels. 
 • Er moet een Bomenbeleidsplein komen waarin een degelijk Bomenbeleid wordt vastgelegd.
 • De bio diversiteit in de natuur moet centraal staan.Polder Haanwijk en Bijleveld in Harmelen moeten groen blijven.
 • De wijkagent of BOA (Bijzondere Opsporingsambtenaar) moet terug in de wijken voor verbeteren veiligheid.
 • Deze ambtenaren moeten zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar zijn.
 • Er moet sober doch doelmatig worden omgegaan met ons belastinggeld.
 • Vluchtelingen toelaten naar draagvlak en draagkracht.
 • Jeugdsport en gehandicaptensport meer stimuleren door extra subsidie voor jeugdigen.
 • De eenzijdige samenstelling van wijken doorbreken.
 • Geen olie-of gaswinning onder Woerden.
 • De opgave in het Klimaatakkoord kritisch bezien en zo nodig aan de rem trekken. (geen windturbines)
 • De financiële gevolgen van ombouw Schilderskwartier naar aardgasvrij niet eenzijdig afwentelen op bewoners.
 • Budgetten voor Zorg en Welzijn worden uitsluitend daaraan besteed.
 • Het oerwoud aan regels bij evenementen verminderen.
 • Herstructurering van bedrijfs-en kantoorruimten stevig stimuleren.
 • Alternatieve energievormen kritisch beoordelen op toepasbaarheid. 
 • Wethouders zijn woonachtig in Woerden.
 • Zorgen voor voldoende industrieterreinen voor onze lokale industrie.
 • Het Groene Hart is uniek in de randstad en verdient bescherming.
 • Goede fietsverbindingen uitbreiden en opwaarderen.
 • De omgeving van scholen veiliger inrichten.
 
 
      Ons volledige verkiezingsprogramma kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken
       Verkiezingsprogramma 2018-2022.pdf